ZÁKLADNÁ MYŠLIENKA ŠKOLY

POSOLSTVO

Deti majú veľmi dôležité miesto v Božom kráľovstve. Keď sa Pána Ježiša pýtali, kto je najväčší v kráľovstve nebeskom „On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich a riekol: Veru hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma“ (Mt 18,2-3). Deti sú dedičstvom od Hospodina. Majú zvláštne postavenie a Božiu priazeň. Na tom chceme stáť aj pri výchove a vzdelávaní v našej materskej škole. Poskytujeme deťom prostredie plné Božej lásky a bezpečia.

Cirkevná materská škola „Koráb“ sa nachádza priamo v centre mesta Liptovský Hrádok v budove evanjelického kostola. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 2,5 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Škola poskytuje možnosť aj poldennej výchovy a vzdelávania. Ciele a poslanie našej materskej školy sú zamerané na poskytovanie výchovy a vzdelávania v duchu kresťanskej morálky. Chceme deťom vytvoriť bezpečný priestor v rodinnej vrúcnej atmosfére, vychovávať ich v duchu ekumenickej spolupráce, službe rodinám a komunite, v ktorej žijú.Zistiť viac

Zameranie školy

Našou túžbou je nám zverené deti sprevádzať na ich ceste života cestou viery, lásky a nádeje, aby spoznávali, aký dobrý je Pán. Zameriavame sa na rozvoj celej osobnosti, no v prvom rade však v duchovnej oblasti, a to rôznymi formami: vyučovaním, spevom, maľovaním, tancom, alebo rôznou inou kreatívnou formou. Zároveň sa deti hravou formou každý deň učia anglický jazyk – pri aktivitách a činnostiach počas celého dňa sa oboznamujú so základnou slovnou zásobou a raz za týždeň sa učia anglický jazyk pod vedením lektora.Zistiť viac

Deň v materskej škole

Každý deň u nás vyzerá takto:

6:45 – 8:30
Hry a činnosti podľa výberu detí – deti majú priestor na samostatnú hru s hračkami, samostatné tvorenie, skladanie a iné tvorivé činnosti. Hry a činnosti si samostatne volia.
Spoločná ranná modlitba – deti sú vedené k slovnému vyjadreniu vďaky, chvály a prosby Nebeskému Otcovi
8:30 – 9:00
Zdravotné cvičenie – v predškolskom období tvorí základ zdravého, všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa. Aktivity zameriavame na upevňovanie zdravia, na zvyšovanie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti detí.
9:00 – 9:30
Desiata
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie, desiata)
9:30 – 10:00
Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity - aktivity vzťahujúcimi sa na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov materskej školy vyjadrených vo vzdelávacích oblastiach. V rámci cielených vzdelávacích aktivít sa vytvára nosný priestor na postupné dosahovanie vzdelávacích štandardov ako sú uvedené v Štátnom vzdelávacom programe pre materské školy. Biblické príbehy – deti sa oboznamujú prostredníctvom hier, aktivít, spevu, tanca, maľby s Bibliou. Ústrednou témou je dobrá správa o Bohu, ktorý túži po tom, aby sme ho stále viac spoznávali a vďaka tomu žili zmysluplný a naplnený život.
10:30 – 11:30
Pobyt vonku - plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Pri pobyte vonku zaraďujeme v prvom rade spontánne pohybové aktivity detí. V prípade nepriaznivého počasia sú deťom zabezpečené pohybové aktivity v triede.
11:45 – 12:30
Obed
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie, obed)
12:30 – 14:30
Odpočinok
14:30 – 15:00
Olovrant
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie, obed)
15:00 – 16:15
popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity,
krúžkové činnosti,
hry a činnosti podľa výberu detí


Zistiť viac

Zamestnanci našej školyBc. Zuzana Martinková – riaditeľka materskej školy
Mgr. Ľubica Plachtinská – triedna učiteľka                
Beáta Mináčová – technická pomoc